Německý jazyk pro 7. (sk.1) a 8. třídu

Domácí úkoly – týden od 23. do 30. 3. 2020

7. ročník 1. skupina

Projděte si slovní zásobu v učebnici na straně 35.

Jsou zde nová slovíčka dalších vlastností (překlad naleznete jako vždy mezi slovíčky v PS) a několik nových sloves – lachen (smát se), schimpfen (nadávat), sprechen (mluvit – pozor, nepravidelné sloveso: ich spreche, du sprichst, er spricht, wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen), schreiben (psát)

Je zde také důraz na slovní spojení sloves spielen a machen (Tennis spielen x Karate/Judo machen)

Jsou zde napsané 2 vzorové popisy osob:
Mein Trainer ist streng und er spielt gut Tennis und Fußball. (můj trenér je přísný a hraje dobře tenis a fotbal)
Mein Opa ist schon alt. Er ist dick, aber energisch. Er mag Bier. (můj děda je už starý, je tlustý, ale energický, má rád pivo)

Popište stejným způsobem do sešitu 3 osoby, které znáte a 1 vybrané zvíře. Zbytečně nevyhledávejte obtížnější slovní zásobu, než zatím umíte.

8. ročník

Opakujte si celou slovní zásobu 7. lekce.

Vypracujte v PS celou stranu 63.

Ve cvičení 16 doplňujete slova z nabídky pod textem. Vyskytují se zde některá nová slovíčka (e Zwillinge – dvojčata, lieb – milý, schön – pěkný, beide – oba).

Ve cvičení 17 přepíšete správně věty bez mezer, nezapomínejte na velká písmena u podstatných jmen. Navíc tyto věty i přeložíte.

Ve cvičení 18 tvoříte slovní spojení, kde musíte přidávat předložky (am Mittwoch um 12 im Park).

Domácí úkoly do pátku 20. března 2020

7. ročník I. skupina

Procvičovat čas – ich komme um 7, ich bleibe bis 8, ich spiele eine Stunde
PS str. 26/1, 2
PS str. 26/3 – do sešitu – ke každému obrázku hodin napsat 3 věty (viz zadání procvičování)

8. ročník

Množné číslo podle textu z učebnice str. 71/12 Viele Häuser; 13, 14
Text přečíst, ústně přeložit, vypsat z textu do sešitu tučně vytištěná slova v množném čísle a vedle nich si napsat slova v čísle jednotném i se členem určitým.
Všechna slova v NJ v množném čísle mají člen DIE!

Domácí úkoly do pátku 13. března 2020:

7. ročník I. skupina – procvičovat učivo z uč. str. 34, procvičovat slovní zásobu

8. ročník – zopakovat slovní zásobu 7. lekce