Projekt „Pěšky do školy“

V letošním školním roce se již sedmé koná projekt s názvem „ Pěšky do školy“. Naše škola se letos zapojila také.

Den pátý – pátek 22. září
V pátek náš projekt skončil. Zkušenosti zpracováváme, uvidíme, zda se nám podařilo něco málo změnit. Pokud by auta nezajížděla každé ráno až k hlavním dveřím naší školy a přicházející žáci tak nebyli vystaveni nebezpečí a smradům z výfuků, tak našeho cíle bylo dosaženo. A k tomu trochu pohybu na čerstvém vzduchu jako bonus, co víc si přát?

Den čtvrtý – čtvrtek 21. září
Je to výzva, kterou jsme přijali. Taková je reakce mnoha žáků naší školy na pokračování projektu „Pěšky do školy“. Skupina žáků z nedaleké vesnice , kteří začali chodit do školy pěšky, se utěšeně rozrůstá. A vycházku se velice chválí! Počasí nám přeje, a tak se některé děti rozhodly přijet na kole, přestože například od Svinař si po ránu musí vyšlapat pořádný kopec. A i ti, kdo jezdí s rodiči do školy autem, se často během týdne rozhodli, že si vystoupí o kousek dál a do školy si dojdou pěšky.

Den třetí – středa 20. září

Po prvních dvou úspěšných „ pěších“ dnech jsme byli zvědaví, jaká bude „ pěší“ středa. Přece jen už nadšení z něčeho nového mohlo vyprchat. Počasí nám ale přálo, bylo jasné, že bude hezký den. A jestli jsme se v úterý radovali, že některé děti z blízkých vesnic chodí pěšky a ani nevyužívají hromadnou dopravu, tak ve středu jsme s nadšením pozorovali, že se řady turistů utěšeně rozrostly. Z autobusu si někteří žáci vystoupili již u kina, aby se před vyučováním prošli. Jiní hlásili, že ač se ke škole pravidelně dopravují autem s rodiči jedoucími do práce, tentokrát se nechali vyložit u daňčí obory nad Litní a také si užili ranní vycházku. Také během výuky jsme se věnovali environmentální tematice, promítali si filmy a dokumenty, sdíleli zkušenosti, učili se venku, chodili na vycházky.

Den druhý – úterý 19. září
V úterý jsme zaznamenali další úspěšný den v rámci našeho projektu „Pěšky do školy“. Děti, učitelé a rodiče opět prokázali že společně dokážeme udělat krok směrem k bezpečnějšímu a zdravějšímu prostředí ve škole a v jeho okolí.
Již od rána bylo vidět, že se děti snaží přispět k úspěchu tohoto projektu. Převážná většina dorazila do školy pěšky, což je hlavní cíl našeho projektu. Sportovně založené duše přijely na kole, čímž také přispěly k ekologickému a zdravému duchu akce. Změny byly patrné i u těch, kdo byli přivezeni rodiči. Aby minimalizovali dopravní chaos a znečištění vzduchu kolem školy, vystoupily děti z auta na bezpečných místech mimo bezprostřední okolí školy.
Zaznamenali jsme také velmi pozitivní iniciativu dětí z okolní vesnice. V doprovodu dospělých se vydaly na cestu do školy pěšky, což je vynikajícím příkladem společenského zapojení a kolektivního úsilí.
Výuka s environmentálním zaměřením
Projekt nezůstal pouze na úrovni praxe, ale našel si místo i v teoretické výuce. V rámci vyučování probíhaly diskuse, ankety a projekce filmů s environmentální tematikou. Tím se děti mohly ještě více seznámit s důležitostí svých rozhodnutí a jejich vlivem na životní prostředí. 
Druhý den projektu nám ukázal, že společným úsilím můžeme dosáhnout pozitivních změn. Ať už je to v oblasti bezpečnosti, životního prostředí nebo společenského uvědomění, každý krok se počítá. Děkujeme všem, kdo se zapojili, těšíme se na další úspěšné dny!

Den první – pondělí 18. září

Již v týdnu předcházejícím jsme se na projekt připravovali, seznamovali se s pravidly, tvořili jsme plakáty, vyzdobili prostory školy i okolí. V pondělí ráno jsme byli zvědaví, jak s výzvou naloží naši žáci a jejich rodiče. Výsledek nás příjemně překvapil. Ke škole přijelo přibližně deset aut, žáci si vystoupili u přechodu pro chodce a přímo k budově nejel nikdo. Ostatní přišli pěšky, případně v kombinaci s využitím hromadné dopravy.

Projekt „Cesta do školy“ v 9. třídě

V předmětu Seminář z matematiky jsme se v 9. třídě hned na začátku školního roku pustili do projektu Cesta do školy. Zopakovali jsme si v něm pojmy ze statistiky, výpočet aritmetického průměru, převody jednotek, sestavování sloupcových i kruhových diagramů, rýsování čtyřúhelníků. Pracovali jsme ve skupinách i dvojicích, vyhodnocovali jsme nasbíraná data a porovnávali je s požadavky celoškolního projektu Pěšky do školy. Výsledky 9. třídy jsou velmi dobré – všichni Liteňáci dochází do školy pěšky a většina přespolních jezdí autobusem nebo vlakem. Pro příští týden, kdy bude projekt Pěšky do školy na naší škole probíhat, jsme si ale přeci jenom domluvili drobné úpravy cesty do školy.

Pěšky do školy 1. A
V 1. A kampaň Pěšky do školy zahájili na třídních schůzkách 14. 9. 2023, kdy třídní paní učitelka seznámila rodiče s touto akcí a citovala jim z Manuálu PĚŠKY DO ŠKOLY. Žáci prvních ročníků, kteří patří k těm nejohroženějším a zároveň nejčastěji dováženým, se teprve učí, jak do školy chodit. Proto paní učitelka dala rodičům informace ohledně parkování před školou, poprosila je, aby nezajížděli až před vchodové dveře. Rodiče slíbili, že se nad myšlenkou akce zamyslí a v rámci svých možností cestu do školy upraví. Jeden z našich spolužáků jezdí pravidelně od začátku roku do školy se svým tatínkem na kole. Společně chceme, aby v rámci soutěživosti nevznikaly negativní emoce vůči dětem, které do školy přijedou autem. Většina rodičů prvňáčků opravdu jinou možnost nemá. Prvňáčci většinou nepřijedou na kole, koloběžce ani skateboardu. Pokud nejezdí se staršími sourozenci, nepřijedou ještě ani hromadnou dopravou. Děti stále ještě bojují s ranním brzkým vstáváním. S myšlenkou kampaně souhlasíme a zapojili jsme se způsobem přiměřeným věku dětí a umístění školy. V průběhu celého týdne se prvňáčci v různých předmětech věnovali dopravní výchově (dopravní značky, dopravní prostředky, reflexní prvky), zdravému životnímu stylu a environmentální výchově (čistota ovzduší). Málokdo by řekl, že dopravní výchově se dá věnovat i v hodinách psaní. Prvňáčci nyní provádějí uvolňovací cviky. Ležatá osmička se dá kreslit i kolem dopravních značek za doprovodu říkadla:
Auto se k nám rychle blíží,
prach se za ním všude víří.
Teď projíždí kolem značky
a už vjíždí do zatáčky.
Při výtvarné výchově žáci malovali postavy oblečené do vestiček s reflexními prvky a povídali si o tom, že na silnici je třeba být vidět. V rámci hodiny prvouky vyšli do okolí školy (do Muzea Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné) a byli upozorněni na nepříjemná nebo nebezpečná místa na cestě. Na modelových situacích si ukázali, jak se tam bezpečně chovat. Informace, které žáci získali v průběhu tohoto týdne, jistě na svých cestách ještě mnohokrát využijí.

Pěšky do školy 1. B
Dopravní výchova se v tomto týdnu žákům 1. B prolínala téměř všemi předměty. Povídali jsme si o pravidlech pro chodce, názorně jsme si předvedli bezpečné přecházení vozovky, víme, jak se chovat na přechodu se světelnou signalizací. Pracovní list dětem zábavnou formou připomněl důležitá telefonní čísla složek IZS; signál pro chodce se znamením – stůj, volno; některé dopravní značky.
„Škola, kam se chodí pěšky“ bylo hlavní téma hodiny výtvarné výchovy. Malování a vybarvování předcházelo zajímavé povídání o tom, jaké výhody pěší chůze přináší nebo zamyšlení nad ochranou životního prostředí.

Pěšky do školy 2. B
Děti ze třídy 2. B se do projektu „Cesta do školy pěšky“ zapojily různým způsobem – žáci z Litně dorazili pěšky či na kole, děti ze vzdálenějších obcí dorazily k budově školy částečnou pěší procházkou, kdy je rodiče vysadili o ulici či dvě dříve. Těchto variant byla většina.
V naší třídě jsme se věnovali i doprovodným aktivitám:
– Nejprve jsme si vytvořili plakáty, které nám měly akci připomenout.
– Vycházka po obci – bezpečné přecházení po přechodu pro chodce, upozornění na méně přehledná místa v obci, všímali jsme si dopravních značek a vysvětlili si, co znamenají.
– Exkurzi do Muzea Českého krasu v Berouně jsme podnikli veřejnou autobusovou dopravou, kdy jsme porovnávali situaci v dopravním provozu v obci a ve městě.
– Skupinová práce – přiřazování názvů dopravních značek k jejich grafické podobě.
– Důležitá telefonní čísla – 150 hasiči, 158 policie, 155 – záchranná služba, 112 – jednotné číslo tísňového volání.
– Četli jsme si „Desatero pro bezpečnou cestu do školy“.

Pěšky do školy 3. A
Seznam aktivit třídy 3.A:
· výroba plakátů na nástěnku na chodbě školy
· pracovní list pro záznam – každý den ráno si žáci zaznamenávají svůj individuální způsob dopravy do školy, v pátek přidělení bodů a vyhodnocení ve smyslu metodického materiálu, následně vyhodnocení celé třídy a odeslání vedení školy
· pracovní list z metodického materiálu využitý v hodině prvouky v rámci dopravní výchovy (co všechno můžeme potkat při cestě do školy, kterou absolvujeme pěšky)
· zhlédnutí čt edu – edukační program v rámci dopravní výchovy, pravidla silničního provozu, povinnosti účastníků silničního provozu, bezpečnost a tel. čísla pro přivolání pomoci …aj.
· skupinová práce – žáci vypracovali otázky v pracovním sešitě z prvouky (znalost dopravních značek a pravidel bezpečného provozu na silnici), vylepovali skládačky k uvedenému tématu
· prvouka – cesta do školy – Společně jsme vyhodnotili, které je nejnebezpečnější místo při cestě do školy. Je to křižovatka u benzínové stanice. Poučení, jak přecházet silnici, na co si dát pozor, případně, jak zavolat pomoc.

Pěšky do školy 3. B
S dětmi jsme nejprve začali myšlenkovou mapou a vydali se do terénu v okolí školy. Společně jsme prošli Liteň, všímali si silnic, cest a značek, ukládali do paměti. Při procházce jsme si připomněli, co která značka znamená a co nám říká, zda nám přikazuje, zakazuje či informuje. Každý pak jednu velkou značku vyrobil a vybarvil pastelkou.
Děti vymyslely a nakreslily pěší trasu – mapu – ze svého bydlište (skupinová práce). Dále pak každý samostatně nakreslil a vymyslel komiksové postavy, které jsme připojili k mapě – plakátu.
Na závěr týdne jsme s dětmi vyhodnotili celý projekt, podívali se na tematické video. Někteří se rozhodli, že dobrodružství při pěší cestě do školy je tak bavilo, že v tom budou pokračovat.
Každý den jsme pečlivě zapisovali do aplikace Pěšky do školy, jakým způsobem přišli či přijeli. Naše třída 3. B získala celkem 50.32 bodů.