Školní poradenské pracoviště

Mgr. Iveta Černá, ředitelka školy
Mgr. Ema Malá, zástupkyně ředitelky
Mgr. Hana Havelková, výchovná poradkyně,
Mgr. Lenka Mlsová, metodička školní prevence

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Hana Havelková
Kontakt: 739 409 251, havelkova@zsliten.cz

Konzultační hodiny: po dohodě kdykoliv

Plán výchovného poradce (školní rok 2022/2023)

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2023/2024

 • Informace o přijímacím řízení na střední školy naleznete v přiloženém souboru – Informace o přijímacím řízení na střední školy (.pdf)
  V případě potřeby kontaktujte výchovnou poradkyni Mgr. Hanu Havelkovou.
 • Poskytujeme individuální kariérové poradenství. Školní psycholožka Mgr. Simona Krutská nabízí test zaměřený na profesní orientaci a následnou konzultaci s žákem, případně i se zákonnými zástupci.
 • Individuální konzultace poskytuje výchovná poradkyně a školní psycholožka po předchozí domluvě.
 • Konzultace žákům i zákonným zástupcům nabízí IPS ( informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání) při ÚP v Berouně. Je nutné se předem objednat.

email:  lenka.frydlova@uradprace.cz , tel: 950 102 369

 • Do 30. 11. 2022 odevzdání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou.
 • Do 1. 3. 2023 zákonní zástupci žáků odevzdají přihlášky do zvolených škol (osobně nebo poštou).

Termíny jednotných zkoušek (pro obory s maturitní zkouškou):

 • 1. termín – 13. 4. 2023
 • 2. termín – 14. 4. 2023

Termíny jednotných zkoušek pro víceletá gymnázia:

 • 1. termín – 17. 4. 2023
 • 2. termín – 18. 4. 2023

Termíny talentové zkoušky do oborů skupiny Umění a užité umění:

 • od 2. 1 do 15. 1 2023

Termíny talentové zkoušky do oborů vzdělávání v konzervatoři:

 • od 15. 1 do 31. 1. 2023

Termíny talentové zkoušky do oborů vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou:

 • od 2. 1 do 15. 2. 2023

Do deseti pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení žák odevzdá zápisový lístek na ředitelství vybrané školy, na kterou byl v rámci přijímacího řízení přijat.

Přihláška

V prvním kole přijímacího řízení lze podat maximálně dvě přihlášky, to platí i pro žáky pátých nebo sedmých tříd (lze uplatnit např. dvě přihlášky na dvě různé střední školy nebo dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání v jedné střední škole), v dalších kolech není počet přihlášek omezen.

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy, a to na předepsaném tiskopisu v termínu.

Jak budeme vyplňovat přihlášky na naší škole

Přihlášky budou vytištěny se všemi údaji, vy doplníte vybranou školu, podpisy, případně lékařské potvrzení. Žáci dostanou dvě kopie pro první kolo. Můžete přiložit doklady o úspěších žáka (kopie diplomů..) dle kritérií přijímacího řízení na dané škole. Poté přihlášku odešlete řediteli vybrané střední školy.

 

Pravidla pro integraci dítěte s poruchami učení či chování

Vážení rodiče,
Máte-li jakoukoli pochybnost, či nejasnost, využijte nabízených kontaktů a spojte se se mnou. Ve spolupráci s třídním učitelem se pokusíme nalézt optimální řešení (PLPP, doporučení do PPP apod.) Chci vás informovat o nutných krocích, které souvisejí s integrací vašeho dítěte a jeho individuálním plánem. Po domluvě s třídním učitelem lze vypracovat také plán pedagogické podpory.
Vaše dítě bude zařazeno mezi integrované žáky, jestliže písemně požádáte o vypracování individuálního plánu. Můžete chodit do Pedagogicko-psychologické poradny, pod kterou spadá naše škola. Adresa je: Plzeňská 90, 267 01 Králův Dvůr-Počaply, tel: 311 637 119, email: ppp.kraluvdvur@cbox.cz.  Můžete také zvolit jiné pracoviště PPP, například Hořovice.
Jak se objednat k vyšetření? Chcete-li se objednat na vyšetření v poradně, zavoláte tam (tel. 311 637 119, mail: kraluvdvur@pppsk.cz) a domluvíte si termín. Měl by být informován třídní učitel, který musí připravit podklady pro poradnu. Škola vypracuje podklady pro integraci dítěte na základě vaší žádosti a zprávy z PPP.
Hana Havelková – výchovná poradkyně

Škola je zapojena do projektu NNTB – “Nenech to být”. Jedná se o internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. Je podporován MŠMT, na spolupráci se podílí Linka bezpečí. Systém je přístupný všem rodičům i žákům, vše je bezplatné a anonymní.
https://nntb.cz